תקנון האתר והשרות


כללי
פראלרט בע"מ, חברה מספר 514079576 (להלן: "החברה" או "מפעילת האתר") הינה הבעלים והמפעילה של אתר www.paralert.co.il (להלן: "האתר") המשמש כשער כניסה לאינטרנט.
השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר המפורטים בתקנון זה להלן (להלן: "תנאי השימוש").
"פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת רישיון שימוש בתוכנה כאמור להלן.
"משתמש" משמעו – מי שביצע ו/או מבצע פעולה באתר ו/או מי גולש בין דפי האתר השונים.
בכל ביצוע ו/או עניין לבצע פעולה באתר לרבות גלישה באתר יראו במשתמש כמצהיר וכמתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר ולתנאי השימוש בו ומקבלם ללא סייג וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או מי מטעמה, בקשר עם תנאי השימוש ותקנון זה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו בתנאי שימוש אלו באתר זה.
הכללים המחייבים את המשתמש ואת החברה בקשר הם אלו המפורטים בתנאי שימוש אלו בלבד.
האתר הוא אתר הבית של תוכנת PARALERT אשר עוסקת בגילוי ואיתור מסרים ותכנים המועברים דרך ו/או בעזרת המחשב (להלן: "התוכנה"). דרך האתר ניתן לרכוש רישיון תקופתי (מנוי) לשימוש בתוכנה.
האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.
חלקים מתוכן האתר ו/או תקנון זה מנוסחים מטעמי נוחות ומסיבה זו בלבד, בלשון זכר ואולם כל המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד.
פעולה באתר
תשלום:
רשאי לבצע פעולה באתר כל תושב שגילו מעל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בארץ, וזאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט, וכרטיס האשראי תקף ביום ביצוע הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי פעולת הרכישה וסילוק מלוא מחירה. במקרה של תקלה באתר ו/או אי יכולת של החברה לספק את שירות ו/או את אחד השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר תישלח אל המשתמש על ידי החברה הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או פקסימיליה ו/או הטלפון.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה, לפעולת הרכישה שעליה התחייבת.
בעת ביצוע פעולה באתר יידרש המשתמש להזין, בין היתר, על פי ההוראות שיקבל, את פרטיו האישיים ופרטי כרטיס האשראי בעזרתו בחר לשלם. הזמנתו תשלח למרכז ההזמנות של חברת האשראי דרכה בחר לשלם (להלן: "חברת האשראי"). חברת האשראי תיבחן את אפשרות ביצוע התשלום כאמור לעיל.
העסקאות באתר מתבצעות ע"י חברת הסליקה netpay (מערכות זיהוי ובקרה לכרטיסי אשראי). שרת נט פיי מוגן ע"י פרוטוקול SSL [בהצפנה של 128 ביט כנהוג בבנקים גדולים].
כל רכישה באתר הינה על פי תקנון חברת נט פיי.
לאחר ביצוע ההזמנה יקבל המשתמש הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתו באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או פקסימיליה ו/או הטלפון. לשם הסרת ספק, אישור זה אינו מחייב את החברה ו/או מי מטעמה לספק את השירות ו/או התוכנה, הוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
כל עוד לא אושרה ההזמנה על-ידי החברה כאמור לעיל, תחשב ההזמנה מבחינת החברה כבקשה בלתי חוזרת של המשתמש לרכישת השירות המוזמן. החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של המשתמש בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים.
אם חברת האשראי לא אישרה את התשלום, לא תוכל החברה לספק את השירות. במקרה זה תישלח אל המשתמש, על ידי החברה, הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או פקסימיליה ו/או הטלפון וכרטיס האשראי של המשתמש לא יחוייב.
עם קבלת אישור התשלום מחברת האשראי תתיר החברה למשתמש להתחיל ולהשתמש בתוכנה.
המשתמש ישלם בכרטיס האשראי עבור רישיון המוגבל לפרק זמן מסוים (להלן: "מנוי"). תקופת המנוי מורכבת מפרקי זמן בני חודש ימים כל אחד. המנוי מתחדש בכל סיום של תקופה בת חודש לתקופה של חודש נוסף אלא אם נתקבלה מאת המשתמש הודעה בדבר הפסקת המנוי כאמור להלן. המנוי המינימאלי הינו לתקופה זמן בת חודש אחד.
הפסקת המנוי:
החליט משתמש להפסיק את המנוי, משמע להפסיק להשתמש בשירותי התוכנה (להלן: "הפסקת המנוי") יודיע על כך בהודעת דואר אלקטרונית לכתובת: support@paralert.co.il עד ליום ה-25 לחודש, בשעה 24:00 (להלן: "הודעה בדבר הפסקת המנוי").
הודעה בדבר קליטת הודעה בדבר הפסקת המנוי תישלח אל המשתמש תוך 24 שעות (להלן: "הודעה בדבר קבלת הודעת הפסקת מנוי"). לא נשלחה אל המשתמש הודעה בדבר קבלת הודעת הפסקת מנוי יראו את ההודעה בדבר הפסקת המנוי כהודעה שלא נתקבלה.
ההודעה בדבר קבלת הודעת הפסקת מנוי תשמש כראיה להפסקת המנוי החל מפרק הזמן הבא.
בכל מקרה יימשך המנוי עד לתום תקופת הזמן בה נתקבלה אצל החברה הודעה בדבר הפסקת המנוי. הפסקת המנוי, והפסקת החיוב בגין כך יכנסו לתוקף בסוף החודש בו ניתנה ההודעה על ידי המשתמש, כך שהמשתמש לא יחוייב החל מהחודש הבא לאחריו.
פרטי כרטיס האשראי של המשתמש ישמרו ברשות החברה.
הגשת פרטים אישיים כוזבים עלול שתיחשב עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז - 1977 והינה אסורה בהחלט. החברה שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון הונאה. כן שומרת החברה על זכותה לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה.
הנתונים שיאגרו במחשב החברה יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.
מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את קיום מתן השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת השירותים במועדים שנקבעו, ו/או אם מחמת, תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית לאתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" ו/או בשל כל גורם אחר שאינו בשליטת החברה יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכול על פי שיקול דעתה, ולמשתמש לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.
החברה שומרת על זכותה שלא לקבל משתמש כלשהו כמנוי. החברה לא תפרט את הסיבות בגינן בחרה שלא למכור מנוי למשתמש מסוים.
החברה רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתר החברה, כן רשאית החברה להפסיק את מנוי המשתמש אם לא יעמוד המשתמש בתנאי תקנון זה. לשם כך:
החברה תשלח אל המשתמש הודעה בדבר הפסקת המנוי בדואר אלקטרוני, לכתובת אלקטרונית אותה הזין המשתמש עת רכש את המנוי.
הפסקת המנוי נכנסת לתוקפה מייד עם רגע שליחת ההודעה. לא חלה על החברה חובה לוודא את קליטת ההודעה אצל המשתמש.
הופסק שימושו של משתמש, לא יהא המשתמש זכאי להחזר כספי מלא או יחסי בגין ימי המנוי שטרם נוצלו ו/או בגין פיצוי כל שהוא בשל הסתמכות שלו או נזק שכביכול נגרם לו משום הפסקת המנוי. המנוי לא יתחדש אוטומטית בפרק הזמן הבא.
החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. המשתמש מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי החברה בעניין ובלבד שהחברה אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות, כאמור.
המשתמש מאשר בזאת ונותן הסכמתו לכך שהחברה תישלח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או ב- SMS מידע פרסומי, בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. במידה ויבקש המשתמש ששיגור דואר אלקטרוני אליך, יפסק, עליו להודיע על כך בהודעת דואר אלקטרונית
לכתובת: support@paralert.co.il

התראות דרך שירות הודעות קצרות לטלפון הנייד (מסרונים) (להלן: "SMS")
בעת התקנת התוכנה יתבקש המשתמש להגדיר מספר הגדרות ולהזין מידע מסוים. בין היתר יתבקש המשתמש למלא צירופי תווי טקסט שונים (להלן: "תוכן לחיפוש") אותם הוא מבקש מן התוכנה לסרוק בפעולות הממחשבות השונות המתבצעות במחשב עליו מותקנת התוכנה.
המשתמש יוכל להגדיר כי בעת זיהוי התוכן לחיפוש אותו הגדיר תשלח המערכת באופן אוטומטי הודעת SMS אל טלפון נייד אותו הוא יגדיר. במידה ויבחר לעשות כן ייאלץ תחילה ליתן אישור ראשוני ועקרוני לקבלת הודעת SMS ולחיוב בעבור כך. לשם כך:
בעת סיום התקנת התוכנה תישלח הודעת SMS אל המשתמש.
החזרת הודעת SMS למספר ממנו נשלח עם המילה "התראה" תהווה אישור על קבלתה ותעיד על הסכמתו לקבל הודעות SMS מן המערכת מעתה ואילך.
הסכמה זו תופסק עם פקיעת המנוי כאמור בסעיף 2.11 ו/או בסעיף 2.18.
בעבור כל הודעת טקסט, כולל הודעת האישור הראשוני, יחוייב המשתמש בעלות של 0.5 ₪ בתוספת מע"מ. החיוב ייעשה דרך חשבונו של המשתמש בחברת התקשורת הסלולארית אצלה הוא מנוי. אופן הצגת החיוב בגין השירות בחשבון ייקבע על ידי חברת התקשורת הסלולארית.
החברה רשאית לשנות את תעריפי השירות מעת לעת, בכפוף למתן הודעה מוקדמת למשתמש. יחד עם זאת, החברה תהא רשאית לעדכן את תעריפי השירות בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש.
השירות הניתן למשתמש הינו שירות עצמאי הניתן על ידי החברה. החברה הסלולארית משמשת אך ורק כרשת תקשורת להעברת ההודעות לטלפון של המשתמש. אין בהוראות תקנון זה בכדי לשנות באופן כלשהו מתנאי ההסכם שבין המשתמש לבין החברות הסלולאריות.

החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר למשתמש את המידע בצורה מדויקת ככל הניתן, בהתאם למידע המתקבל על ידה .העברת המידע תעשה בהקדם ככל האפשר בנסיבות העניין ובכפוף למגבלות של חברת האינטרנט ו/או החברות הסלולאריות שהנן צינור להעברת המידע בלבד. בנוסף, ידוע למשתמש כי יתכן ועקב תקלות טכניות ו/או אחרות יועברו נתונים חלקיים ו/או משובשים למשתמש ו/או יחולו תקלות ו/או עיכובים בהעברת המידע, ולפיכך מסתלק המשתמש מכל טענה כלפי החברה ו/או החברות הסלולאריות בעניין זה.
אבטחה
אתר זה הינו אתר מאובטח. שמירת ואחסון המידע אותו אוספת התוכנה, לפי הגדרות המשתמש, כמו גם העברת המידע, ובין היתר פרטי כרטיס האשראי, נעשים באופן מוצפן לחלוטין על פי פרוטוקול SSL ונשמרים על ידי שרת מאובטח.
הגבלת אחריות
העברת התכנים באמצעות רשת האינטרנט ו/או הרשת הסלולארית, כולל הודעות SMS, כפופה בין השאר למגבלות הכיסוי הסלולארי ורשת האינטרנט. המשתמש מודע לאופי פעולות רשתות אלו שאינן בשליטת החברה, לאופי הקשר הסלולארי, לניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולארית, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שהכיסוי של התקשורת הסלולארית אינו מלא או רציף, ועל כן יכולים לקרות שיבושים בזמנים, או שיבושים בתכנים הנגרמים בשל רשתות אלו. שיבושים אלו אינם באחריות החברה, והמשתמש פוטר את החברה מכל טענה בעניין זה.
המשתמש יודע כי השירות הניתן באתר מאפשר התחקות אחר פעילות מחשבים אחרים. המשתמש מתחייב לעשות שימוש בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות. מובהר, כי כל שימוש לרעה שייעשה בשירותי האתר או שימוש בלתי מורשה מכל סוג בתוכנה הוא על אחריות המשתמש בלבד. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות בגין השימוש שיעשה משתמש בתוכנה ו/או בגין כל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לכל צד שלישי בשל שימוש בתוכנה. לשם הבהרה יודגש כי המשתמש ישפה את החברה בגין כל שימוש לרעה בשירותי החברה בגינו תינזק החברה, כאמור בסעיף 8 להלן.
החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות התוכנה או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר. כמו כן החברה אינה אחראית ולא תשא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download).
התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.
החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות, הכתבות, הפרסומים והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר זה ו/או באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר ו/או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר זה ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות באתר ו/או באתרים אחרים, יעשו על פי שיקול דעתו של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
החברה לא תישא באחריות לשירותים ו/או למוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין המשתמש לבין נותני השירותים ו/או מספקי המוצרים כאמור. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. הימצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.
החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
בכל מקום בו לא נאמר אחרת, כל מאפיין (feature) חדש באתר, אשר משנה, משפר או מציג בצורה אחרת את השירותים הניתנים במסגרתו, יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. במקרה בו יתווספו שירותים נוספים לאתר, ייתכן ויצטרך המשתמש להביע את הסכמתו הנפרדת לתנאים הנוספים המתחייבים מן השימוש בו.
הגנה על פרטיות
מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שנמסר על ידי המשתמש כחלק מתהליך רכישת מוצרים מסוימים, על המידע האישי המועבר על ידי המשתמש בזמן השימוש בשירותי האתר, וכן על מידע שנאסף על ידי החברה אודות המשתמש ואודות התוכן לחיפוש בזמן הגלישה באתר.
החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמש המתקבל שלא באמצעותה ע"י צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר שירותיהם ו/או מוצריהם מוצגים באתר), ואשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק על המשתמש לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.
החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמש מלבד לצרכי האתר. יחד עם זאת שומרת לעצמה החברה את הזכות לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת להשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.
קניין רוחני
כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, ה"לוגואים", הסימנים והרעיון העומד בבסיסו של האתר - הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים.
אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.
זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
שיפוי
המשתמש ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל זה שכר טרחת עורך ו/או עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
דין ומקום שיפוט
סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלע בין החברה לבינך, תהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב - יפו ותידון על פי דיני ישראל בלבד.
 

סגור חלון